Bilimsel Projeler

2013 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

İnvazif Fungal Hastalıklar Kitabı

Hamdi AKAN

Kronik Hepatit B’de Karaciğer Dokusunda Hasar Yolakları Araştırması : Bir Karşılaştırmalı Proteomik Çalışma

Levent DOĞANAY

HIV / AIDS Kısa Film Yarışması

Deniz GÖKENGİN

PPAR, HMGB1 ve RAGE Gen Polimorfizmlerinin HIV Enfeksiyonu Üzerine Etkileri

Ahmet Çağkan İNKAYA

Üniversite Gençliğinde Akran Eğitimi Yönetimiyle HIV / AIDS Bilgi Düzeyini Arttırarak

Gülşen MERMUT

MOB –HIV

Bilgül METE

Anti – İnterferon ve Anti- Polietilen Glikol Antikorları, Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonlarında Pegileinterferon- alfa2a Tedavisine Yanıtı Etkiler mi ?

Reşat ÖZARAS

Türkiyede HIV ile Yaşayan Hastalarda Antiretroviral Tedaviye Uyum

Dilek Yıldız SEVGİ

  

2014 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

Hepatit C ve B İnfeksiyonlarının Farklı Klinik Sonlanımları ile Türk Hastalarda IP-10 G210A Gen Polimorfizmi ve IP-10 Düzeylerinin İlişkisinin Araştırılması

Mert Ahmet KUŞKUCU

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1999-2012 Yılları Arası Hasta Örneklerinden İzole Edilen Aspergillus Fumigatus Suşlarında Azol Direncinin Saptanması

Beyza ENER

HIV Kısa Belgesel Dizisi

Ayşe TOPRAK

HIV ile Enfekte Bireylerde Psikiyatrik Semptom ve Eştanı Yaygınlığı

Ezgi İNCE

II. Avrupa Test Haftası Gönüllü Danışmanlık ve Ücretsiz Test Projesi

Pozitif Yaşam Derneği

İmmün Trombositopeni’li Hastalarda MikroRNA Ekspresyon Analizi

Anıl TOMBAK

Akut Lösemi ve Miyelodisplastik Tanılarıyla Kemoterapi Alan veya Allojenik Kemik İliği Nakli Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi Yaklaşımlarının ve Etkinliğinin Belirlenmesi

Gökhan METAN

Yeni Tanı Konmuş HIV- 1 ile Enfekte Hastalarda Nakledilen İlaç Direncinin Ultra – Derin Dizi Analizi Yöntemi ile Araştırılması

Uluhan SİLİ

 

Düşük Düzey Viremi ile Seyreden HIV-1 İnfekte Kişilerde Integraz, Proteaz ve Revers Transkriptaz Genleri Üzerindeki Direnç Mutasyonlarının Ultra- Deep Sequencing Yöntemi ile Saptanması ve Pro- Viral DNA Üzerindeki Direnç Mutasyonları ile Karşılaştırılması

Kenan MİDİLLİ

2015 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

Candida Albicans’a Bağlı Katater Enfeksiyonunda Lipozomal Anfoterisin B Kaspofungin Flukanazol Prostoglandin E2 Antagonisti Kullanımının Oluşan Biofilm ve Notch Proteinlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Doku Düzeyinde Araştırılması

Hande Berk ÇAM

HIV ile Enfekte Hastalarda Dört Farklı Kardiyovasküler Hastalık (KVH) Risk Skorunun Karşılaştırılması ve Lipid Düşürücü Tedaviye Uygunluğun Değerlendirilmesi

Volkan KORTEN

Antiretroviral Tedavi Altındaki HIV Pozitif Cinsel İşlev Bozukluğunu Değerlendirmek İçin Çalışma

Ege Can ŞEREFOĞLU

Minimal Rezidüel Hastalığını Tanımlamak ve İzlemek İçin Düşük Maliyetli Teknoloji Geliştirilmesi

Ekrem ÜNAL

Gerçek Hayatta Kronik Hepatit B Tedavisinde Değişik Tedavi Yaklaşımlarının Etkinlik ve Güvenilirliğini Uzun Süreli Olarak Değerlendiren Gözlem Çalışması

Bilgül METE

Hemotolojik Kanserli Febril Nötropenik Hastalarda, Empirik ve Pre-Emptif Antifungal Tedavi Yaklaşımlarının Etkinlik ve Maliyetlerinin Karar Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması

Sibel AŞÇIOĞLU

Antiretroviral Tedavi Alan Kişilerde T Hücre Yorulması ve Vaskülit Aktivasyonu

Güneş ESENDAĞLI

2016 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

Hematolojik Malignitelerde Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası B, Tve NK Hücre Kimerizmi Değerlendirilmesi

Dr. Metban MESTANZADE v Prof. Dr. Sevgi BEŞIŞIK

Allojenik Hematpoietik Kök Hücre Nakli (alloHKHN) Yapılan ve Aşırı Demir Birikimi Olan Hastalarda Kök Hücre Nakli Sonrası Dönemde Labil Plazma Demir (LPD) Düzeylerinin Demir Yükünü Göstermedeki Özgünlük ve Hassasiyetinin Değerlendirilmesi ve Demir Şelasyon Tedavisi Sırasındaki Değişimlerinin Tesbiti

Doç. Dr. Serdar ŞIVGIN

Türkiye’de Kronik Hepatit C’li Hemodiyaliz Hastalarında HCV Antiviral (NS3/4, NS5A, NS5B) İlaç Direnci ve Sorumlu Mutasyonların Belirlenmesi

Doç. Dr. Murat SAYAN v Doç. Dr. Alper ŞENER

Kronik Viral Hepatit B ve C Hastalarında Endoskopik Ultrasonografi ile Hesaplanan Karaciğer Elastografi Değerlerinin Güvenilirliği

Prof. Dr. Deniz Güney DUMAN

HIV Pozitif Hastalarda Aşı ile Korunabilen Hastalıklara Karşı Önerilen Aşı Programları Yeterli Mi ?

Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU

SUMO ( Small Ubiquitin-like Modifier) ve PML  ( Promyelocytic Leukemia) Proteinlerinin Ekspresyonu ve Hücre İçi PML / SUMO Modifikasyon Sisteminin Verimliliği HIV Enfeksiyonun Seyrini ve Tedavi Sürecini Etkiler mi ?

Yard. Doç. Dr. Umut ŞAHİN v Prof. Dr. Fehmi TABAK

 

2017 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

İnvaziv aspergilloz ve kandidoz gelişen kök hücre nakli alıcısı hematolojik maligniteli hastalarda TLR-4, PTX-3, Dectin-1 ve CARD9 genlerindeki tek nükleotid polimorfizmlerinin ve fungal enfeksiyonlara yatkınlığın retrospektif olarak araştırılması

Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Esra Tuğ, Zübeyde Nur Özkurt, Zeynep Arzu Yeğin, Özlem Güzel Tunçcan, Elif Ayça Ünal, Zeynep Koç - Gazi Üniversitesi

 Anjiyotensinojen (AGT) Geni polimorfizmlerinin Nonalkolik Steatohepatit (NASH) Hastalarında Görülme Sıklığı ve Klinik Önemi

Fatih Eren - (Türk Karaciğer Vakfı)

HIV1 İntegraz enzimini farmakolojik yollarla yıkıma uğratmak mümkün mü?

Umut Şahin, Fehmi Tabak, Bilgül Mete - (HIV Enfeksiyonu Derneği)

Türkiye HIV Tedavi Kaskadı Modellemesi (HIV Treament Cascade Modelling for Turkey)

Serhat Ünal - (HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği)

“Bioavailable” Vitamin D’nin NAFLD Hastalığınının Patogenezi ve Kliniği ile İlişkisi”

Beyza Akcan, Berk Türk, Mert Arıç, Sami Can Saral, Burak Şahin, Fatih Eren - (Türk Karaciğer Vakfı)

Kronik Hepatit C’nin kür tedavilerinde başarısızlığın moleküler tanısı

Murat Sayan - KLİMİK (TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ )